Arbejdsmiljøredegørelse 2011-2014 og Recertificering 2016

Specialcenter Lundebo blev Arbejdsmiljørecertificeret
den 22. november 2016, hvilket vi er meget stolte af.

Arbejdsmiljøredegørelsen fra november 2011 / 2014.

Vurdering af Lundebos arbejdsmiljø.
Ledelsessystemet jævnfør:
• Bekendtgørelse 1193 af 9. oktober 2013.
• Bekendtgørelse 1191 af 9. oktober 2013.
• OHSAS18001/ 2009 afsnit 4.6

Arbejdsmiljøpolitikken.
Indsatområderne i arbejdsmiljøpolitikken er faste punkter på vores AMG møder og er fra 2014 beskrevet i referaterne.

Forflytninger; har været fokusområder i AMR gruppen i år, og der er udarbejdet KPI som analyse. Der har været afholdt undervisning i forflytninger, heri bl.a. brug af spilerdug. At tænke trykpunkter og lift ind ved forflytninger som kan aflaste mængden af kg., der flyttes på.

Psykisk arbejdsmiljø, trivselsundersøgelse er foretaget på temadagene og nye risikovurderinger i forhold til at forebygge vold. Voldsgruppen har arbejdet fagligt med oplæg til nye ansatte og elever
( ”gamle” medarbejdere må også gerne deltage).

Eksterne håndværkere; det har været under overvejelse at fjerne pjecen fra Arbejdsmiljøpolitikken, men idet vi står over for nyt byggeri, skal der anvendes eksterne håndværkere. Det er vigtigt, vi har fokus på risikoen for disse håndværkere samt øvrige samarbejdspartnere, f.eks. massør, frisør og vinduespudser. Der er derfor udarbejdet en folder til, der omhandler sikkerheden for disse.

Indkøb; har været fokusområde på intern audit i år.
Ved anskaffelse af en nyere udgave af apparater, selvom disse findes i forvejen, skal der udarbejdes risikovurdering på anskaffelsen. Herefter skal der justeres på brugsvejledningen.

Sundhedsfremmende; vi har konstant fokus på sundhedsfremme.
I 2014 er der arbejdet med at få røg ud af boligerne. Lundebo er en arbejdsplads, som ikke tillader rygning, uanset hvor man befinder sig.

Der er tilbud om Sumba i 1 time 2 gange om ugen.

Der er mulighed for at bruge Lundebos træningslokale dagligt både i samvær med beboer og efter arbejdstid.

Der har været afholdt Lady Walk til Reersø for alle medarbejdere på Lundebo.
Der er en del medarbejderne, der deltager i Sorø kommunes idrætsdag.
På Temadagen var der aktivitet om aftenen, som var bygget op med konkurrencer.

Det rummelige arbejdsmarked. Vi har en målsætning om at have 3 personer i skånejob, flexjob, og jobtræning. Dette mål er nået. Der arbejdes med frivillige borgere, som kommer og deltager i aktiviteter både på Lundbeo og ud af huset til svømning.

Vi har medarbejdere, der har fået bevilget § 56.

Vi er meget bevidste om, at ”gamle medarbejdere”, der har en stor faglig ekspertise, kæmper for at arbejde så længe som muligt.
Specialcenter Lundebo tager del i det sociale ansvar, under hensyntagen til samtlige medarbejderes trivsel. Vi har Nyhedsbrev fra AT hver mdr. BAR i social og sundhed – samt andre Nyhedsbreve f.eks. forflytninger.

Arbejdsskader i 2014.
Fysisk i 1Q 15 stk., 2Q 12 stk. og 3 Q, 12 stk.
Psykisk arbejdsskader; der er registret ekstern i 3 Q, 4 stk.
Interne voldsindberetninger; 1 Q, 61 stk. (nov.13 -18.2.14) 2Q, 57 stk. og 3Q, 79 stk.
Nærved Ulykker; 14 stk. i løbet af 2014.
Afvigelser: 4 stk. i 3Q og 4Q.

Der er talt med Arbejdsskadestyrelsen om indberetningen af det psykisk belastende arbejde.
Arbejdsskadestyrelsen råder personalet til en gang imellem at foretage en opdatering på arbejdsskader hos egen læge. En lige nu status, således, at sker der noget om mange år, ligger der en lægefaglig information til at trække frem.

Arbejdsskader i 2013
Overordnet 32 arbejdsskader som er anmeldt eksternt er fordelt på:
fysisk/psykisk vold: 9, stikskader: 5, forflytninger:10, uheld: 5, andet:1, værktøj/ teknik andet: 2
Nærved Ulykker 3 stk.
Ingen afvigelser i 2013.

APV.
Afvigelse på APV, idet der først er indsamlet data hen over april maj måned og den er udarbejdet hen over 2-3 Q.
Mange af punkterne på APV vil blive fjernet ved boligændringerne.
Der er i dag udarbejdet vejledning på indretning i lejlighederne ved forflytninger, idet der er pladsproblem med for mange hjælpemidler, særligt hos 6 af beboerne. Disse beboere har behov både seng, lift, badestol og kørestol.
Der er fokus på indeklimaet og hvordan dette løses i nuværende boliger.

Generelt arbejder vi meget målrettet på at få røgen ud af Lundebo. Træner beboerne i at gå ud og ryge – for egen og andres skyld.

Psykisk arbejdsmiljø/ Nye grupper
Nye boliger – nye beboere - nye kolleger. Dette er noget, der de sidste 2 år er blevet brugt meget tid og dialog omkring. Hvor flytter vi hen og med hvem? Der er udarbejdet en handlingsplan for, hvad der er bedst for beboerne / personalet. Der er fokus på fysisk og psykisk arbejdsmiljø, voldsforebyggelse, idet ændret struktur og rammer giver anledning til ændret adfærd hos beboerne.
Derfor har der været informeret/undervist vedr. emnet på Stormødet i maj 2014, samt på temadagene i efteråret 2014.

Handleplaner i 2014 for Lundebo.

TEAM: Psykiske arbejdsmiljø i forhold til tværfagligt samarbejde
Der er arbejdet meget med det psykiske arbejdsmiljø i forhold til tværfagligt samarbejde og forståelsen for dette.
Arbejdet i Team omkring vores beboere og afviklet møder på denne måde fremfor at afvikle gruppemøder.

Boligerne:
Har der fra styregruppens side (hvor alle faggr. er repræsenteret) været meget fokus på indretning og alle de forskellige muligheder der er, for at tingene skal fungere.
Møder og informationer til kolleger og pårørende.

Handleplaner i 2015
Beredskab, risikovurderinger, boligerne, rotation,

Trivselsundersøgelse i 2014
Afholdt som APV på det psykiske arbejdsmiljø med fokus på at afgive 3 bud på, hvad det gode psykiske arbejdsmiljø er og hvad der evt. mangler.

Trivselsundersøgelse i 2013 - 2012
Emnet Psykisk Arbejdsmiljø. Undersøgelse af, hvor påvirket er personalet, af en beboergruppe og deres adfærd. Ud fra dette udarbejdes en voldsforebyggende handleplan.