Tilbud i HSR

Hjerneskaderådgivningen
Hjerneskaderådgivningen i Lundebo er en rådgivningsfunktion, der har specialiseret viden og erfaring primært i forhold til voksne med senhjerneskade.
Målgruppen er personer over 18 år, der har varige mén efter pludselig at have pådraget sig en ikke fremadskridende hjerneskade.

Hjerneskaderådgivningen arbejder ud af huset, og vores tilbud retter sig såvel mod den senhjerneskadede, dens pårørende som relevante fagpersoner i kommune, bosteder, region og praktiserende læger.

Afdelingen ledes af en cand.scient.soc. og socialrådgiver, der samarbejder tværfagligt med ergoterapeut, fysioterapeut, pædagog, sygeplejerske og social- og sundhedsassistenter. Alle har neurofaglig viden og erfaring med senhjerneskadeområdet. Ved behov inddrager vi neuropsykologisk konsulent.

Hjerneskaderådgivningens indsatsområder er sammensat ud fra den senhjerneskadedes samlede situation og behov. Indsatsen understøtter den senhjerneskadede til at opnå den bedst mulige funktion i hverdagen og sigter på at udvikle, vedligeholde eller kompensere for de færdigheder, der er vigtige i dennes dagligdag.

På baggrund af viden om hjerneskaders konsekvenser tilbyder vi:
Rådgivning om de særlige problemstillinger, den senhjerneskadede, familien og omgivelserne møder, samt om de rehabiliterings- og støttemuligheder, der
   findes. 
   Pris: 850 kr. i timen.  (SEL § 10 og 12).

Tværfaglig specialiseret udredning ved at afdække fysiske, kognitive og sociale ressourcer og problemstillinger. Det sker ved at indhente relevante
   oplysninger, ved samtaler med den senhjerneskadede og dennes familie, tværfaglige observationer,  socialfaglig udredning og undersøgelser foretaget af 
   ergoterapeut / fysioterapeut / neuropsykolog.
   Pris: 16.995 – 21.115 kr. afhængig af, hvor mange faggrupper vi skal inddrage.

Pris for de enkelte undersøgelser er:      
Neuropsykologisk undersøgelse: 8.200 kr. – 10.000 kr.
Ergo - eller fysioterapeutisk undersøgelse. 4.375 kr.
Socialfaglig udredning og vurdering (min. 5 timer). 875 kr. i timen.

Rehabiliterings- og handlingsplan, der på grundlag af brugerinddragelse, tværfaglighed og helhedsvurdering dels beskriver målet for indsatsen,
   hvilke tiltag, der skal til for at opnå det bedst mulige rehabiliteringsforløb, dels klarlægger og vurderer det aktuelle behov, der er for træning,
   undervisning, aktivitet, netværksdannelse, beskæftigelse og bolig.     
   Pris: 850 kr. i timen.

Støttesamtaler – samtaleforløb med hjerneskaderamte familier om viden og forståelse af hjerneskadeproblematikker, krisebearbejdning, familiens
   ændrede vilkår, rolletab / rolleændring og muligheder.     
   Pris: 660 kr. i timen. 
                                                                                                                                                           
Samtalegrupper. Senhjerneskadede inspirerer og støtter hinanden i at løse deres egne problem, i at se muligheder og bevidstgøre egne ressourcer,
   øge selvværd og træffe anvendelige beslutninger. Erfaren socialrådgiver og ergoterapeut styrer gruppeprocessen og guider dem.
   Pris 435 kr. i timen.

Personstøtteteam, der ud fra neurofaglig viden støtter den senhjerneskadede i at genvinde fysiske, kognitive og sociale færdigheder ved målrettet at
   træne hverdagsaktiviteter i kendte omgivelser. Det kan f.eks. være at  træne personlige fornødenheder, hukommelse, koncentration og organisering
   ved systematisk løsning af praktiske opgaver som f.eks. planlægning og udførelse af indkøb, madlavning, økonomi/regnskab og ugeplan for aktiviteter.
   Teamets organisering og faglige sammensætning afhænger af den enkelte persons skadesproblematik og samlede ressourcer.
   Teamet arbejder fleksibelt og individuelt og kan yde en tværfaglig indsats indenfor plejen, det terapeutiske, pædagogiske og sociale felt.
   Pris: 435 kr. i timen.

Supervision af personale, der arbejder med rehabilitering af mennesker med senhjerneskade. Det kan være i etablerede støtteteams, institutioner og
   faglige netværk.
   Pris: 875 kr. i timen.

Kræver opgaven, at vi møder op udenfor Hjerneskaderådgivningens adresse, er prisen 241 kr. i timen for køretid + statens takster for tjenestekørsel.

Kontakt Hjerneskaderådgivningen
Lundebo Specialcenter
Leder af Hjerneskaderådgivningen Inger Riberholt, cand.scient.soc.
Ventemøllevej 30
4293 Dianalund
Telefon 58 27 15 12
E-mail: inrh@soroe.dk