Velkommen til

Om Lundebo

Her finder du oplysninger om lundebo

Strategien beskriver hvilke tiltag, indsatser og aktiviteter Lundebo vil sætte i gang til virkeliggørelse af visionen i perioden 2013– 2017.
Hvad Lundebo konkret vil gøre og hvordan, samt hvilke tiltag, indsatser og konkrete aktiviteter der prioriteres i denne periode for at opnå visionen.

Lundebo har opdelt strategien på de samme målgrupper som for visionen:
                                                                                        
Beboerne.
Lundebo vil overfor beboerne:              

 • Udarbejde personlig, helhedsorienteret plan, som evalueres kontinuerligt  (§ 141). Sagsbehandler er ansvarlig for denne plan. I planen er Lundebo ansvarlig for at udarbejde funktionsvurdering og pædagogisk handleplan, som udarbejdes i   samarbejde med beboeren. Ved forespørgsel kan der udarbejdes en status.
 • Afholde teammøder minimum 1gang hvert halve år.
 • Sikre brugerindflydelse.
 • Udarbejde brugertilfredshedsundersøgelser ad hoc.
 • Udvise rummelighed og accept af beboernes seksualitet.
 • Bruge NADA (øreakupunktur) som alternativ behandling.
 • Tilbyde sansestimulering.
 • Tilbyde FOTT- behandling (mundstimulering).
 • Arbejde med rehabiliteringen i form af planlagte processer, hvor der arbejdes ud fra klare mål og midler. Målet er at støtte og hjælpe beboernes egen indsats, så de opnår de bedst mulige funktions og mestringsstrategier, selvstændighed og deltagelse i socialt samvær.
 • Udvise respekt for beboernes integritet.
 • Udvikle individuelle bo- og dagtilbud i samarbejde med regioner, kommuner, netværk samt specialer indenfor området.
 • Tænke forefaldent arbejde (beboerjobs/aktiviteter) ind i beboernes hverdag
 • Tilbyde træning i brug af moderne kommunikationsmidler.

Tilbyde KRAM
 - Kost.
-  Rygning.
-  Alkohol.
 - Motion.
 

Medarbejderne på Lundebo vil:

 • Arbejde ud fra neuropædagogiske principper.
 • Arbejde på at det tværfaglige samarbejde i samværsgrupperne mellem dag-, aften- og nattevagterne udvikles.
 • Arbejde på at den gode dialog mellem det tværfaglige personale fortsat udbygges.
 • Arbejde på at have fælles ansvar for rengøring og oprydning på beboerstuer og alle fællesarealer.
 • Drage nytte af hinandens faglige kompetencer.
 • Have fokus på udviklingsarbejde.
 • Arbejde med kommunikation.
 • Holde fast i aftaler.
 • Medvirke til afholdelse af intern og ekstern Audit af Arbejdsmiljøledelsessystemet.
 • Opkvalificere de faglige kompetencer døgnet rundt - herunder supervision og uddannelse af hinanden, deltage i emne- og behovsrelaterede temadage, brugen af Care som dokumentation.
 • Styrke og opkvalificere viden til brug for uddannelse af elever og studerende.
 • Have fokus på markedsføring.
 • Kompetenceudvikle og vidensdele ved bl.a. at holde oplæg på stormøderne.
 • Fortsat bruge fredagsmøderne til dialog/debat og information.
 • Give faglige input til ledergruppen.
 • Blive opfordret til at deltage i GRUS- samtaler.
 • Blive opfordret til at deltage i KRAM.
 • Blive opfordret til at deltage i trivselsundersøgelse for medarbejderne.

Lundebos Mission:

Missionen beskriver formålet og idégrundlaget med Lundebo.
Lundebo er et botilbud og i samværet med beboerne lægger vi vægt på:

 • at Lundebo betragtes som beboernes hjem,
 • at tilbyde beboerne en hverdag så tæt på den normale som mulig,
 • at hverdagen skal være forudsigelig og stabil,
 • at dagligdagen foregår i et alsidigt og kreativt miljø, præget af tryghed, nærvær og samvær,
 • at den enkelte beboer støttes og hjælpes til at få gode oplevelser i et overskueligt miljø,
 • at medarbejderne har et tæt samarbejde med beboere og pårørende,
 • at beboernes individuelle og personlige behov og ressourcer tilgodeses ved at medarbejderne trives, fortsat efteruddannes og udvikles i et professionelt og dynamisk arbejdsmiljø.

Lundebos Vision:

Visionen beskriver hvilke udviklingsønsker Lundebo har i forhold til missionen.
Hvor vil Lundebo gerne hen, hvad vil Lundebo gerne opnå og hvad kunne Lundebo ønske sig af et hjem.

 

Lundebo ønsker, at:

 • tilbyde rammer som støtter beboernes trivsel,
 • bevare beboerens retssikkerhed,
 • tilbyde fleksible botilbud,
  tilbyde rehabilitering,
 • udvikle aktivitetstilbuddene,
 • bruge alternative behandlingsmetoder,
 • tilbyde beboerne fagligt kompetente og ambitiøse medarbejdere, som har specialviden indenfor hjerneskader og sindslidelser,
 • medinddrage beboerne i husets aktiviteter,
 • tilbyde beboerjob,
 • have focus på ledsageordninger,
 • at personalet har fleksible arbejdstider, tilrettelagt efter beboernes behov.

Lundebos Medarbejdere:

Lundebo er en arbejdsmiljøcertificeret arbejdsplads, hvor den enkelte har indflydelse på eget arbejde samt holder focus på såvel dialog og kommunikation som det psykiske og fysiske arbejdsmiljø.

Medarbejderne er vant til at arbejde med utraditionelle løsninger og er derfor hurtige til at få stablet et tilbud på benene.

Det er kendetegnende, at medarbejderne er fleksible, fagligt kompetente og ambitiøse, ligesom de arbejder tværfagligt. På Lundebo er vi bevidste om fortsat at være en rummelig arbejdsplads, der kan tilbyde særlige vilkår (f.eks. fleksjob, samfundstjeneste og jobtræning).
Selvom medarbejderne er veluddannede, arbejdes der fortsat med at styrke kompetenceudviklingen i specialerne.

Målgruppen på Lundebo er borgere med erhvervet hjerneskade og psykiatriske diagnoser.

Et botilbud for voksne efter Almenboliglovens § 105, stk. 2.

Lundebo tilbyder samtidig et midlertidigt botilbud med rehabilitering og træning efter Almenboliglovens § 56.

Borgerne visiteres efter eget ønske og indstilling fra hjemkommunen.

Der arbejdes tværfagligt og i teams, hvor alle ud fra neurofaglig viden anvender en neuropædagogisk tilgang.

I § 105, stk. 2 tilbuddet:

varetages indsatsområderne af sundhedspersonale, dvs. sygeplejersker, social- og sundhedsassistenter, fysio - og ergoterapeuter, samt socialt personale, dvs. pædagoger, socialpædagoger og socialrådgiver. Derudover, har vi et tæt samarbejde med psykiater, og med mulighed for inddragelse af neuropsykolog og logopæd ved behov.

Aktivitet og træning foregår i hold. En beboers indsatsbehov og - prioritering kommer til udtryk i den enkeltes pædagogiske plan, og har for det meste vedligeholdende karakter.

Døgntaksten i 2022 er 2.242 kr.
Beboeren betaler selv for kost og husleje m.m.

I § 56 tilbuddet:

anbefaler vi et ophold på min. 3 mdr. med målrettet individuel træningsindsats af både fysisk, kognitiv og social karakter. Indsatsen er således tværfaglig og varetages i det daglige af ergo- og fysioterapeuter, social- og sundhedsassistenter, sygeplejersker, pædagoger og socialrådgiver. Derudover, har vi et tæt samarbejde med psykiater, og med mulighed for inddragelse af neuropsykolog og logopæd ved behov.

Døgntaksten er 2.242 kr. Derudover opkræves der boligbetaling på 250 kr. pr. døgn samt ekstra takst for individuel træning og støttesamtaler til brugeren og dennes familie.

Indsatsen varetages af samme team som ved opholdet i Lundebo, dog tilpasset de aktuelle behov.

Timeprisen er 368,67 kr. Beregningen er individuel i forhold til timeforbrug i hjemmet, transport, afholdelse af statusmøder, statusrapporter og samarbejdsmøder m.m.

Lundebos specialuddannede personale tilbyder supervision, undervisning og rådgivning efter nærmere aftale.

Lundebo arbejder og underviser ud fra de neuropædagogiske principper. 

Efteruddannelse prioriteres højt

Personalets faglighed er vores største ressource. Derfor er vi meget opmærksomme på, at de er helt opdaterede på den nyeste viden indenfor beboernes målgruppe.

Hvert år har vi 2 temadage. Her arbejder vi blandt andet med dialogen, personlighedstyper personalet imellem samt det fysiske - og psykiske arbejdsmiljø.

Herudover har vi vores egen basisuddannelse om neuropædagogik, som alle nye medarbejdere deltager i, når de starter her. Basisuddannelsen varer 3 dage af 4 timers varighed.

Vi har også en 3-dages grunduddannelse, som er mere dybdegående end basisuddannelsen. Efteruddannelse tilbydes til alle faggrupper, da alle er en del af beboernes dagligdag.  

Voldsforbyggelsesgruppe

En medarbejdergruppe arbejder med at forebygge både fysisk og psykisk vold, som chikane og mobning.

Gruppen afholder hver måned et introduktionsmøde for nye ansatte.

Hvis en afdeling har et problem med en voldelig beboer, kan afdelingen også trække på voldsgruppens ekspertise og få hjælp til at lægge nogle strategier for, hvordan de kan forebygge disse episoder fremover.

Voldsgruppen afholder også interne arrangementer for den øvrige personalegruppe, hvor de tager en episode op, som har nogle fællestræk, alle kan have glæde af at få gennemgået.

Hvert år afholder gruppen en ekstern kursusdag for andre institutioner i kommunen, der også arbejder med beboere med hjerneskader og psykiske sygdomme.